background background

Bech a Manternach

Max Pesch

  • Bech
  • Fréiere Gemengerot zu Iechternach
  • 35 Joer
  • Schoulmeeschter

Bech bedeit Liewensqualitéit am Häerze vum Mëllerdall. Et ass wichteg, als Gemeng kloer Zukunftsvisiounen ze hunn an dës an engem positiven Dialog mat de Bierger*innen an de lokale Betriber ze kommunizéieren a weider z’entwéckelen. Eng geziilte Klimapolitik, nohalteg Mobilitéit souwéi intelligent Kooperatioune mat de Nopeschgemenge sollen am Mëttelpunkt stoen, fir e friddlecht Zesummeliewen a Chancegläichheet ze stäerken.